Chinese Crosswords

mulaoshi

Member since October 2023

mulaoshi's Puzzles

essai

1
2
3
HSK
≤ 2
Avg
1.1
Characters
simplified

Across

1
Comment ça va?
3
adulte

Down

2
good man
3
grande Chine

Caractères séquence 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
HSK
≤ 6
Avg
1.6
Characters
simplified

Across

1
wǒ xué zhōngwén
3
huǒlì (force du feu)
5
tiāntiān (tous les jours)
6
Tián lǎoshī hěn máng
8
shíèr yuè
10
zhōngwén běnzi
11
jiǔshísì
13
shēngrì (anniversaire)
14
nǐ jiào shénme míngzì?
16
nǚrén

Down

1
wǒ xìng Tián jiào Tián xiǎoxīn
2
wénxué hěn hǎo (la littérature c'est bien)
3
huǒshān (volcan)
4
jīntiān qīyuè èrshíqī rì
7
bā shí wǔ
9
rìběn (Japon)
10
zhōngxīn (milieu, centre)
12
mù zì (caractère "oeil")
14
nǐ hǎo
15
rénkǒu (population)

学校

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
HSK
≤ 6
Avg
1.7
Characters
simplified

Across

1
wǒ xǐhuān xué shēngwùxué
6
zhōngwǔ
7
hěn hǎo de xiàozhǎng
8
xuéxiào hěn dà yě hěn měi
10
hěn wúliáo de lǎoshī
11
hànzì hěn duō
12
shùxué yě kù
14
wǒ zuì tǎoyàn de kè shì dìlǐ
15
yǔwén kè de zuòyè hěn duō yě bù jiǎndān

Down

1
wǒ juéde yīnyuè kè hěn hǎowán
2
xué xīn dōngxi
3
wùlǐ hěn nánxué
4
tā hěn zǎo xué měishù
5
gāozhōng de xǐshǒujiān hěn xiǎo yě hěn jiù
9
dàxuéshēng hěn wǎn xiàkè
13
dì èr wàiyǔ
16
wénxué